Artikel 1: Voorafgaandelijk
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium nv (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, en de Klant, met betrekking tot de door Wolters Kluwer aan de Klant ter beschikking gestelde Producten. Door de verzegeling van de CD-Rom / Diskette / Geheugenkaart te verbreken, door het installeren en/of downloaden en/of gebruik door de Klant of door elke Single End User van het Product via het permanente of tijdelijke geheugen van zijn computer of via een on-line verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart hij dat hij de licentievoorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt hij zich ertoe deze na te leven en (4) erkent hij de geldigheid ervan als een door de hem ondertekend document. De Klant staat ook in voor het opleggen van onderhavige voorwaarden aan en de naleving ervan door elke Single End User. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het Product niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk het Product en andere items die tot dit Product behoren, in hun oorspronkelijke verpakking met betalingsbewijs naar Wolters Kluwer te retourneren, dan wel de on-line verbinding te verbreken. Indien het Product rechtstreeks van de Wolters Kluwer-website werd gedownload, dan moet de Klant en/of de Single End User bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hijalle kopieën van het Product in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van het Product, en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Wolters Kluwer en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer en onderhavige specifieke voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Wolters Kluwer via telefoon: 0800 94 571 of via brief: Wolters Kluwer Belgium nv, Motstraat 30, B-2800 Mechelen of per e-mail.

Artikel 2: Definities
In het kader van onderhavige licentievoorwaarden, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

 1. Content: de inhoud van de door de Klant geselecteerde Producten.
 2. Interface: de al dan niet beveiligde website, CD-Rom, internet, intranet of enige andere digitale drager via dewelke het Product aan de Klant wordt aangeboden.
 3. Software: de programmatuur die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van het Product door middel van de Interface, ongeacht of Wolters Kluwer al dan niet de auteur is van de Software.
 4. Product: het geheel bestaande uit de Content en de Software.
 5. Licentie: niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Product, verleend door Wolters Kluwer aan de Klant voor het gebruik door één Single End User, in overeenstemming met onderhavige voorwaarden.
 6. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die onderhavige overeenkomst ondertekent en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wolters Kluwer.
 7. Single End User: de natuurlijke persoon die (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam is binnen de ondernemingvan de Klant en die daadwerkelijk gebruik maakt van de door de Klant verkregen Licentie op het door hem geselecteerde Product, en die door de Klant wordt aangeduid binnen de groep personen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Licentieverlening
Mits aanvaarding van onderhavige licentievoorwaarden, verleent Wolters Kluwer de Klant een tijdelijke niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie met betrekking tot het Product, ongeacht de aard van de Interface. Er worden geen andere rechten verleend. De licentieovereenkomst verleent aan de Klant het recht om het Product ter beschikking te stellen van een beperkt en vooraf bepaald aantal Single End Users, zoals overeengekomen tussen de Klant en Wolters Kluwer, binnen de beperkingen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden. De Licentie op het Product mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers worden uitgeoefend. De Licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer. De Klant is verantwoordelijk voor de toegangscontrole van de Single End Users tot het Product.

Artikel 4: Single End Users
De Klant dient voor elke Single End User een aparte Licentie te bekomen. De Klant heeft de mogelijkheid om de door hem geselecteerde Producten individueel toe te wijzen aan bepaalde personen, zoals overeengekomen tussen de Klant en Wolters Kluwer, binnen de beperkingen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden, en dit zonder het “Single End User” – principe te doorbreken. Situaties waarbij aan een groter aantal Single End Users dan het aantal verworven Licenties toegang wordt verleend tot één of meerdere Producten, zelfs al is het aantal gelijktijdige gebruikers niet hoger dan het aantal Licenties (zogenaamde ‘Concurrent Users’), vormen een inbreuk door de Klant op onderhavige licentievoorwaarden. Bijgevolg is de installatie op een netwerkserver of op een ander digitaal gemeenschappelijk platform dat slechts de interne distributie vanhet Product binnen de organisatie van de Klant tot doel heeft, alleen toegestaan indien de Klant een aparte Licentie heeft aangeschaft voor elke Single End User waarnaar het Product wordt gedistribueerd. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen en administratieve begeleiding zal geven bij de toewijzing van de Producten aan Single End Users opdat dergelijke situaties vermeden worden. Wolters Kluwer behoudt de mogelijkheid en het recht om het toegestane gebruikersaantal te controleren.

Artikel 5: Eigendom
Het Product wordt aan de Klant in Licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik alleen onder de bepalingen van onderhavige licentievoorwaarden. Wolters Kluwer behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant door onderhavige licentievoorwaarden verleend zijn. Het Product en alle intellectuele eigendomsrechten daarin blijven de eigendom van Wolters Kluwer en/of haar licentiegevers. De gegevens die de Single End User door gebruik van het Product zelf inbrengt, blijven eigendom van de Klant mits naleving van de bepalingen inzake duur en beëindiging van de Licentie.

Artikel 6: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wolters Kluwer verbindt zich ertoe nooit kennis de nemen van de vertrouwelijke gegevens die door de Single End User worden ingebracht, tenzij na akkoord van de Klant of indien dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is. Wolters Kluwer verbindt zich er tevens toe de gegevens waarvan zij in die omstandigheden kennis zou hebben gekregen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van het beroepsgeheim van haar Klanten. De door de Klant verstrekte gegevens betreffende hemzelf of de door hem aangeduide Single End Users worden opgenomen in het bestand van Wolters Kluwer. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog ophet voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Wolters Kluwer aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Wolters Kluwer. De gegevens van de Klant en/of de door hem aangeduide Single End User kunnen eveneens door Wolters Kluwer overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De Klant en/of de betrokken Single End User kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant en/of de door hem aangeduide Single End User geen commerciële informatie van Wolters Kluwer en van derden wenst te ontvangen of indien zij het gebruik van elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Wolters Kluwer wensen te stoppen, dienen zij Wolters Kluwer hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 7: Beperkingen aan het gebruiksrecht
De terbeschikkingstelling van het Product mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik van het Product door de Klant binnen zijn Onderneming en enkel personen die binnen de Onderneming van de Klant (alszelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam zijn kunnen als Single End User worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Klant verkregen Licenties, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7 en 8. Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming vanWolters Kluwer.

Het Product, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s en het geheel van eventuele andere elementen bevat in het Product, wordt beschermd door de intellectuele rechten van Wolters Kluwer, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en demerkenrechten. Voor zover technisch mogelijk en door Wolters Kluwer voorzien, mag de Klant voor backup-doeleinden en voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van het Product maken en/of het Product geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat alle copyrightkennisgevingen en andere mededelingen die op het Product vermeld worden, ook op de reservekopie komen te staan. De Klant gaat ermee akkoord dat, teneinde deze intellectuele rechten te beschermen, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer en behoudens uitdrukkelijke toelating door dwingende wettelijke bepalingen, noch de Klant, noch een derde partij in naam van de Klant het volgende zal doen:

 1. het Product, geheel of gedeeltelijk, decompileren, demonteren of ontsleutelen;
 2. het Product, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of afgeleide werken ervan maken;
 3. het Product, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken om servicebureaudiensten, commerciële timesharingdiensten of andere computerdiensten aan derden te verlenen;
 4. het Product, geheel of gedeeltelijk, verzenden of functionaliteit ervan verlenen via het internet of een ander netwerk (behalve waar hierboven uitdrukkelijk is toegestaan);
 5. het Product, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze overdragen;
 6. de in het Product aangebrachte eigendoms- en auteursrechtaanduidingen, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of verwijderen.

Bovenvermelde bepalingen gelden ook voor de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de gebruikershandleidingen van het Product. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Voormelde bepalingen gelden ook voor de uittreksels uit het Product die omwille van publicitaire of andere doeleinden, al dan niet kosteloos, door Wolters Kluwer worden aangeboden.

De Klant verbindt zich ertoe de licentievoorwaarden van alle besturings-, systeem- en toepassingssoftware, die niet door Wolters Kluwer werd geleverd, na te leven, zonder dat Wolters Kluwer controleert of deze licentievoorwaarden daadwerkelijk door de Klant werden nageleefd en zonder dat Wolters Kluwer hieromtrent enige aansprakelijkheid draagt. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de Single End Users en zal dienaangaande Wolters Kluwer volledig vrijwaren.

Een door de Klant in een e-boekmodule (bv. Jura Books) binnen een Product beschikbaar aangeschaft elektronisch boek blijft voor de Klant beschikbaar tot het einde van zijn toegangsrecht tot de e-boekmodule. Vanaf het tiende jaar na de datum waarop een elektronisch boek in een Product beschikbaar wordt gesteld, heeft Wolters Kluwer echter het recht om de door de Klant aangeschafte elektronische boeken niet langer in het Productbeschikbaar te stellen en de Klant zonder bijkomende vergoeding in het bezit te stellen van een elektronisch bestand van die elektronische boeken in een door Wolters Kluwer te bepalen formaat.

Artikel 8: Duur en beëindiging van de Licentie 
De Licentie die Wolters Kluwer op het Product verleent, is beperkt in de tijd en is geldig tot de beëindiging ervan. Behoudens andersluidend beding, wordt de Licentie verleend voor een periode van 1 jaar. Behoudensschriftelijke opzegging ten minste 1 maand voor het einde van de lopende periode, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, telkens van dezelfde duur als de initieel overeengekomen periode.

De Producten of onderdelen ervan kunnen technische voorzieningen bevatten ter controle en beveiliging van het rechtmatig gebruik ervan. Dergelijke voorzieningen kunnen erin bestaan dat periodiek, vóór het verstrijken van de overeengekomen periode een sleutel dient aangevraagd te worden teneinde het Product voor een nieuwe periode te kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle achtereenvolgende periodes.

Bij de beëindiging van de Licentie vervalt ook de toegang tot de door de Klant of eender welke Single End User ingebrachte gegevens, behalve indien het Product in de mogelijkheid voorziet deze gegevens gedurende een 1 maand na de beëindiging onder de vorm van read only te consulteren en desgewenst af te drukken.

Indien een Licentie wordt toegekend aan een welbepaalde groep Single End Users (bv. een vennootschap, een advocatenassociatie, etc.), dan beschikken de leden daarvan slechts over een gebruiksrecht zolang zij deel uitmaken van deze groep. Bij splitsing of ontbinding van de groep, waarbij vroegere leden elk afzonderlijk verder het Product, of een onderdeel ervan, wensen te gebruiken, kan de bestaande Licentie aan één van hen worden overgedragen, mits schriftelijk akkoord van Wolters Kluwer, en dienen de andere leden een nieuwe Licentie te bekomen.

Indien een van de volgende situaties zich voordoen, behoudt Wolters Kluwer zich het recht voor om de Licentie-overeenkomst met de Klant hetzij eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder ingebrekestelling en zonder enige opzeggingstermijn, hetzij in onderling overleg met de Klant aan te passen waarbij partijen zich ertoe verbinden te goeder trouw de onderhavige voorwaarden te hernegotiëren zodat zij hetzelfde economisch resultaat bereiken als de initiële overeenkomst, zonder dat Wolters Kluwer in het ene of het andere geval tot enige schadevergoeding kan gehouden worden:

 1. Indien een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische, sociale of financiële toestand bij de Klant (bv. wezenlijke wijzigingen in de statuten, belangrijke veranderingen in de spreiding van de aandelen, overeenkomsten inzake de leiding, het onderschrijven van een kredietopening voor meer dan 50 miljoen EUR, van hypotheken, fusie, opslorping, overname, splitsing, etc.) die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.
 2. Indien de Klant tijdens de duur van de Licentie-overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord, stopzetting van betalingen of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt.
 3. Indien er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de onderneming van de Klant, die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.
 4. De Klant verbindt zich ertoe Wolters Kluwer in te lichten over alle wezenlijke juridische, economische en sociale veranderingen die de structuur van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden. Ook na beëindiging van de Licentie blijven onderhavige licentievoorwaarden van toepassing op de nog in het bezit van de Klant zijnde Producten.

Artikel 9: Aansprakelijkheden van Wolters Kluwer en de Klant 
Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens,imagoschade of enig andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de verkoop van, het gebruik van, of van het niet kunnen gebruiken van het geheel of een deel van het Product, zelfs als Wolters Kluwer van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld werd.

In het algemeen, zal Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs-)schade, bedrijfsstagnatieof (personeels-)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door het Product (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Wolters Kluwer gewaarschuwd werd voor deze schade. De Klant is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige anti-virusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan.

Wolters Kluwer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld, indien de hierboven vermelde schade het gevolg is van een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, etc.) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in de systemen, toepassingssoftware, etc.).

Elke aansprakelijkheid in hoofde van Wolters Kluwer vervalt indien de Klant de aangegeven gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd, indien het Product niet oordeelkundig werd behandeld of indien het Product werd gewijzigd. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de in het Product besloten gegevens. De Klant verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren. In de mate dat het Product voorzien is van modules ter controle van de integriteit van de gegevens zal de Klant deze regelmatig activeren.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Wolters Kluwer en haar leveranciers en/of partners het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor het Product waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.

Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet (tijdige) verlening van de Licentie op het Product, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Voor wat de on-line toepassingen betreft, waarbij Wolters Kluwer aan de Klant toegang verleent tot een Product dat wordt geïnstalleerd op servers van Wolters Kluwer of derden, stelt Wolters Kluwer alles in het werkom, in de mate van het mogelijke, de toegang tot dat Product 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Bij de on-line toepassingen kan Wolters Kluwer nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door onrechtmatig gebruik van de aan de Klant verleende Licentie (bijv. door misbruik van de door de Klant gekozen gebruikersnaam en/of het door de Klant gekozen paswoord). In geval dergelijk misbruik zou vastgesteld worden, zal de Klant ogenblikkelijk zijn gebruikersnaam en/of paswoord aanpassen en de nodige medewerking verlenen opdat het misbruik zou worden beëindigd.

Ingeval van onrechtmatig gebruik van het Product in strijd met onderhavige licentievoorwaarden zal de Klant aan Wolters Kluwer een schadevergoeding verschuldigd zijn forfaitair begroot op 5 maal de waarde van het in Licentie gegeven Product per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht voor Wolters Kluwer om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Een Product kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wolters Kluwer oefent geen controle uit op die websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks in een Product houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Wolters Kluwer in. Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites of van het feit dat de Klant afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.

Artikel 10: Handelsmerken en copyrightmededeling

Alle Wolters Kluwer-producten waarop onderhavige licentievoorwaarden betrekking hebben, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken of logo’s van Wolters Kluwer. De afwezigheid van een productnaam of logo op het Product vormt geen verklaring van afstand van het handelsmerk en/of logo van Wolters Kluwer, of diens producten, of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende die namen, merken of logo’s. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Artikel 11: Door de Klant in een product opgeladen documenten 
Als de Klant een document oplaadt in een Product (bv. MyOfficeDocs) (hierna de “Opgeladen Documenten”), geldt ook het volgende:

 1. Wolters Kluwer zal zich inspannen om de Opgeladen Documenten te allen tijde beschikbaar te stellen van de Klant. De Opgeladen Documenten kunnen echter tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Klant, bijvoorbeeld ingeval van overmacht, wanneer Wolters Kluwer een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid nodig acht (zoals voor onderhoudswerken, veiligheidswerken, om organisatorische redenen, enz.) of wanneer Wolters Kluwer genoodzaakt is tot een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid (zoals in geval van storingen of defecten aan haar IT-systemen). Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheden, ook niet als deze niet op voorhand aan de Klant aangekondigd geweest zijn.
 2. Wolters Kluwer heeft en neemt geen kennis van de inhoud van de Opgeladen Documenten. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem Opgeladen Documenten. De Klant zal geen documenten opladen die (1) de veiligheid en integriteit van de website en IT-systemen van Wolters Kluwer of derden in het gedrang kunnen brengen of die een virus, spyware, Trojaans paard, malware en dergelijke bevatten, of (2) schadelijk, obsceen, discriminatoir, racistisch, beledigend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig zijn, zoals een schending van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Wolters Kluwer of derden. De Klant zal dergelijke Opgeladen Documenten verwijderen binnen één werkdag na het eerste verzoek daartoe vanwege Wolters Kluwer.
 3. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is om de Opgeladen Documenten in het Product op te laden en dat de Opgeladen Documenten en het opladen ervan in het Product geen schending uitmaken van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Wolters Kluwer of derden.
 4. Als een derde een aanspraak of vordering instelt tegen Wolters Kluwer in verband met een beweerde inbreuk door of in verband met de Opgeladen Documenten op de rechten van die derde, zal de Klant op zijn kosten en op Wolters Kluwer’s eerste verzoek alle informatie en bijstand verlenen (zoals het vrijwillig tussenkomen in een gerechtelijke procedure) om Wolters Kluwer in staat te stellen zich te verdedigen, en zal de Klant Wolters Kluwer vergoeden voor enige vergoedingen (inclusief kosten van advocaten en deskundigen), kosten of boetes die Wolters Kluwer moet betalen of enige schade die Wolters Kluwer lijdt in verband met een dergelijkeaanspraak of vordering.
 5. Als de Opgeladen Documenten persoonsgegevens bevatten, dan is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking en Wolters Kluwer de verwerker in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zal Wolters Kluwer de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op instructie van de Klant en enkel met als doel om deze aan de Klant ter beschikking te stellen via het Product. Wolters Kluwer zal de Opgeladen Documenten enkel ter beschikking stellen aan de Klant via het Product en deze niet doorgeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van deKlant, behalve voor het opslaan, hosten of beveiligen ervan door een derde, voor het onderhoud van het Product door een derde, in geval van de overdracht van de rechten op het Product aan een derde of in geval van een overname door/van of fusie met Wolters Kluwer. Wolters Kluwer zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot de persoonsgegevens door daarvoor onbevoegde personen, en tegen iedere andere ongeoorloofde verwerking van de persoonsgegevens.
 6. Na het einde van deze overeenkomst zal Wolters Kluwer de Opgeladen Documenten tegen de dan geldende tarieven van Wolters Kluwer aan de Klant terugbezorgen in het formaat waarin ze door de Klant opgeladen werden en op een door Wolters Kluwer te bepalen drager.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) het Product, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering onderhavige licentievoorwaarden zullen zonder uitzondering en ongeacht of het een juridische of een feitelijke vraag betreft exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.